آرایه ها(Arrays)


آرایه ها برای ذخیره چندین مقدار در یک متغیر استفاده می شوند:مثال


Create an array containing car names:cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]