دسترسی به عناصر یک آرایه(Access the Elements of an Array)

شما با مراجعه به شماره فهرست به عنصر آرایه اشاره می کنید.مثال


Get the value of the first array item:x = cars[0]

مثال


Modify the value of the first array item:cars[0] = "Toyota"