طول یک آرایه(The Length of an Array)

از روش len() برای برگرداندن طول
یک آرایه (تعداد عناصر یک آرایه).
مثال


Retu
the number of elements in the cars
array:x = len(cars)

توجه: طول یک آرایه همیشه یک بیشتر از بالاترین شاخص آرایه است.