حلقه زدن عناصر آرایه(Looping Array Elements)

شما می توانید از حلقه for in برای حلقه زدن تمام عناصر یک آرایه استفاده کنید.مثال


Print each item in the cars array:for x in cars:
  print(x)