افزودن عناصر آرایه(Adding Array Elements)

می توانید از روش append() برای افزودن یک عنصر به آرایه استفاده کنید.مثال


Add one more element to the cars array:cars.append("Honda")