روش های آرایه(Array Methods)

Python مجموعه‌ای از روش‌های داخلی دارد که می‌توانید در فهرست‌ها/آرایه‌ها استفاده کنید.روششرح
append()یک عنصر را در
انتهای لیست
clear()همه موارد را حذف می‌کند
عناصر از لیست
copy()یک کپی از
فهرست
count()تعداد
عناصر با مقدار مشخص شده
extend()افزودن عناصر یک
فهرست (یا هر قابل تکرار)، تا انتهای لیست فعلی
index()ایندکس را برمی‌گرداند
اولین عنصر با مقدار مشخص شده
insert()یک عنصر را در
موقعیت مشخص شده
pop()عنصر را در
موقعیت مشخص شده
remove()اولین را حذف می کند
مورد با مقدار مشخص شده
reverse()ترتیب را معکوس می‌کند
از لیست
sort()لیست را مرتب می‌کند


توجه: پایتون پشتیبانی داخلی برای آرایه ها ندارد،
اما به جای آن می توان از فهرست های پایتون استفاده کرد.