یک کلاس ایجاد کنید(Create a Class)

برای ایجاد کلاس، از کلمه کلیدی کلاس استفاده کنید:
مثال


Create a class named MyClass, with a property named x:class MyClass:
  x = 5