ایجاد شی(Create Object)

اکنون می توانیم از کلاسی به نام myClass برای ایجاد اشیا استفاده کنیم:
مثال


Create an object named p1, and print the value of x:p1 = MyClass()
print(p1.x)