تابع __init__().(The __init__() Function)

مثال‌های بالا کلاس‌ها و اشیا در ساده‌ترین شکل خود هستند و
واقعاً در برنامه های زندگی واقعی مفید نیست.


برای درک معنای کلاس‌ها، باید __init__() داخلی را درک کنیم.
تابع.


همه کلاس ها تابعی به نام __init__() دارند که همیشه در زمانی اجرا می شود
کلاس در حال شروع است.


از تابع __init__() برای تخصیص مقادیر به خصوصیات شی یا موارد دیگر استفاده کنید
عملیاتی که برای انجام آن هنگام شیء ضروری است
در حال ایجاد است:
مثال


Create a class named Person, use the __init__() function to assign values
for name and age:class Person:
  def __init__(self, name, age):
   
self.name = name
    self.age = age

p1 = Person("John",
36)


print(p1.name)
print(p1.age)
توجه: تابع __init__() به طور خودکار هر بار که از کلاس برای ایجاد یک شیء جدید استفاده می شود، فراخوانی می شود.