روش های شی(Object Methods)

اشیاء همچنین می توانند متدهایی داشته باشند. روش ها در اشیا توابعی هستند که
متعلق به شیء است.


اجازه دهید یک متد در کلاس Person ایجاد کنیم:مثال


Insert a function that prints a greeting, and execute it on the p1 object:class Person:
  def __init__(self, name, age):
   
self.name = name
    self.age = age

  def myfunc(self):
   
print("Hello my name is " + self.name)

p1 = Person("John",
36)
p1.myfunc()

توجه: پارامتر self
یک مرجع به نمونه فعلی کلاس است و برای دسترسی به متغیرهایی که متعلق به کلاس هستند استفاده می شود.