پارامتر خود(The self Parameter)

پارامتر self مرجعی است به
نمونه فعلی کلاس، و برای دسترسی به متغیرهایی که متعلق به کلاس هستند استفاده می شود.


لازم نیست خود نامگذاری شود، می‌توانید
آن را هر چه دوست دارید صدا بزنید، اما باید اولین پارامتر هر تابعی باشد
در کلاس:
مثال


Use the words mysillyobject and abc instead of self:class Person:
  def __init__(mysillyobject, name, age):
   
mysillyobject.name = name
    mysillyobject.age = age

  def myfunc(abc):
   
print("Hello my name is " + abc.name)

p1 = Person("John",
36)
p1.myfunc()