ویژگی های شی را اصلاح کنید(Modify Object Properties)

می‌توانید ویژگی‌های اشیایی را مانند این تغییر دهید:
مثال


Set the age of p1 to 40:p1.age = 40