ویژگی های شی را حذف کنید(Delete Object Properties)

می‌توانید با استفاده از ویژگی‌های اشیاء را حذف کنید.
del
کلمه کلیدی:
مثال


Delete the age property from the p1 object:del p1.age