ایجاد کلاس کودک(Create a Child Class)

برای ایجاد کلاسی که عملکرد را از کلاس دیگری به ارث می برد، هنگام ایجاد فرزند، کلاس والد را به عنوان پارامتر ارسال کنید.
کلاس:
مثال


Create a class named Student, which will inherit the properties
and methods from
the Person class:class Student(Person):
  pass
توجه: از گذرنامه استفاده کنید
کلمه کلیدی زمانی که نمی خواهید هیچ ویژگی یا روش دیگری به آن اضافه کنید
کلاس.
اکنون کلاس Student همان ویژگی ها و متدهای Person را دارد
کلاس.
مثال


Use the Student class to create an object,
and then execute the printname method:x = Student("Mike", "Olsen")
x.printname()