از تابع super() استفاده کنید(Use the super() Function)

پایتون همچنین دارای یک تابع super() است که
باعث می شود کلاس فرزند تمام متدها و ویژگی ها را از خود به ارث ببرد
والد:
مثالclass Student(Person):
  def __init__(self, fname, lname):
   
super().__init__(fname, lname)
با استفاده از تابع super()،
باید از نام عنصر والد استفاده کنید، به طور خودکار آن را به ارث می برد
روش‌ها و ویژگی‌ها از والد آن.