تکرار کننده های پایتون(Python Iterators)


تکرارگر شیئی است که دارای تعداد قابل شمارشی از مقادیر است.


تکرار کننده شیئی است که می توان روی آن تکرار کرد، به این معنی که شما می توانید
از تمام مقادیر عبور کنید.


از نظر فنی، در پایتون، یک تکرار کننده شیئی است که آن را پیاده سازی می کند
پروتکل iterator، که از متدهای __iter__() تشکیل شده است.
و __next__().