حلقه زدن از طریق یک تکرار کننده(Looping Through an Iterator)

ما همچنین می‌توانیم از یک حلقه for برای تکرار از طریق یک شیء تکرارپذیر استفاده کنیم:
مثال


Iterate the values of a tuple:mytuple = ("apple", "banana", "cherry")


for x in mytuple:

  print(x)

مثال


Iterate the characters of a string:mystr = "banana"


for x in mystr:

  print(x)
حلقه for در واقع یک شی تکرار کننده ایجاد می کند و () next را اجرا می کند.
روش برای هر حلقه.