انواع IP

در حال حاضر دو نوع آدرس آی‌پی به شرح زیر وجود دارد:

IPv4: نسخه چهارم پروتکل اینترنت (IPv4) سرنام (Inte
et Protocol version 4) در قالب چهار مقدار عددی که با نقطه از هم جدا شده اند
قالب : w.x.y.z
به جای هر قسمت یک عدد دهدهی بین 0 تا 255 می تواند قرار گیرد
مثال : 92.106.50.200
اگر هر قسمت یا عدد را به عدد باینری تبدیل کنیم چیزی به شکل زیر حاصل می شود 

01011100.01101010.00110010.11001000


یعنی هرقسمت از 8 بیت تشکیل شده که کلا می شود 32 بیت
به هر قسمت اکتت (octet) گفته می شود

نحوه تبدیل مبنای دهدهی به دودویی

IPv6: در نسخه ششم پروتکل اینترنت (IPv6) سرنام Inte
et Protocol version 6 مقادیر 128 بیتی هستند و در بلوک‌های هشت‌گانه با اعداد مبنای 16 نوشته می‌شوند. 

مثال : ‌‌2001:0DB8:0B80:0000:0000:00D3:9C5A:00CC

نحوه تبدیل مبنای هگزادسیمال به دودویی