R-Squared(R-Squared)

این مهم است که بدانیم رابطه بین مقادیر
محور x و y در صورتی است که هیچ رابطه ای وجود نداشته باشد
چند جمله ای
از رگرسیون نمی توان برای پیش بینی چیزی استفاده کرد.


این رابطه با مقداری به نام r-squared اندازه گیری می شود.


مقدار r-squared از 0 تا 1 است که در آن 0 به معنای عدم وجود رابطه است و 1
یعنی 100% مرتبط است.


پایتون و ماژول Sklea
این مقدار را برای شما محاسبه می‌کنند
do این است که آن را با آرایه های x و y تغذیه کنید:
مثال


How well does my data fit in a polynomial regression?import numpy
from sklea
.metrics import r2_score

x =
[1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22]
y =
[100,90,80,60,60,55,60,65,70,70,75,76,78,79,90,99,99,100]

mymodel =
numpy.poly1d(numpy.polyfit(x, y, 3))

print(r2_score(y, mymodel(x)))

توجه: نتیجه 0.94 نشان می دهد که رابطه بسیار خوبی وجود دارد،
و در آینده می توانیم از رگرسیون چند جمله ای استفاده کنیم
پیش بینی ها.