R2(R2)

R2 را به خاطر دارید که به عنوان R-squared نیز شناخته می شود؟


این رابطه بین محور x و y را اندازه گیری می کند
محور، و مقدار آن از 0 تا 1 است که در آن 0 به معنای عدم وجود رابطه است و 1
به معنای کاملاً مرتبط است.


ماژول sklea
متدی به نام rs_score() دارد
که به ما کمک می کند این رابطه را پیدا کنیم.


در این مورد ما می خواهیم رابطه را اندازه گیری کنیم
بین دقایقی که مشتری در مغازه می ماند و مقدار پولی که خرج می کند.
مثال


How well does my training data fit in a polynomial regression?import numpy
from sklea
.metrics import r2_score
numpy.random.seed(2)


x = numpy.random.normal(3, 1, 100)
y = numpy.random.normal(150, 40,
100) / x

train_x = x[:80]
train_y = y[:80]

test_x = x[80:]

test_y = y[80:]

mymodel = numpy.poly1d(numpy.polyfit(train_x, train_y,
4))

r2 = r2_score(train_y, mymodel(train_x))

print(r2)

توجه: نتیجه 0.799 نشان می‌دهد که یک رابطه خوب وجود دارد.