شناسه شبکه و میزبان

برای ارسال نامه با پست نیاز به کدپستی دارید. کدپستی یک عدد ۱۰ رقمی است که شامل دو بخش است: 

  • ۵ رقم اول مشخصه شهر مقصد 
  • و ۵ رقم دوم مشخصه مکانی مقصد است.

 بدین ترتیب به وسیله کدپستی نامه شما به دست دوستتان خواهد رسید. 

اگر آدرس IP را به کدپستی تشبیه کنیم، باید این آدرس هم شبکه و هم رایانه را مشخص کند تا بتوانیم به کمک آن رایانه مورد نظر را در شبکه پیدا کنیم و اطلاعات خود را برای آن بفرستیم.

آدرس IP به دو بخش تقسیم می شود:

  • شناسه شبکه (Network ID)
  • شناسه میزبان (Host ID)

شناسه شبکه و میزبانشناسه شبکه و میزبانشناسه شبکه: بخش اول آدرس IP است که آدرس شبکه را مشخص می کند، به صورتی که بتوان یک شبکه را در بین سایر شبکه ها شناسایی کرد.

شناسه میزبان: بخش دوم آدرس IP است که مشخص کننده میزبان در شبکه است.

دو رایانه در دو شبکه مختلف می توانند شناسه میزبان یکسان داشته باشند.