کلاس IP چیست؟

IP Address ها کلاً به 5 قسمت یا 5 کلاس مختلف تقسیم میشن A , B , C , D , E که کلاس های D و E مصارف خاصی را دارند.

اگر آدرس IP را به صورت W.X.Y.Z در نظر بگیریم، این دسته بندی براساس بایت اول (W) به 3 کلاس تقسیم می شود.

به عبارت دیگر کلاس ها از طریق محدوده بایت اول IP شناسایی می شوند

به این مثال ها دقت کنید :

54.18.22.114 :بایت اول برابر با 54 است .(کلاس A)

2 

132.18.22.114 :بایت اول برابر با 132 است .(کلاس B)

3 

192.18.22.114 :بایت اول برابر با 192 است .(کلاس C)

محدوده کلاس های آدرس IP

محدوده بایت اول (W) ( نام کلاس )
1-126Class A
128-191Class B
192-223Class C
224-239Class D
240-254Class E