کلاس A

بزرگترین شبکه از نظر آدرس دهی محسوب میشه Octet اول شماره شبکه و سه Octet باقی مانده تعداد host ها را معین میکند

Host
Network
X
X
X
1-126
8 بیت
8 بیت
8 بیت
8 بیت

تعداد بیت های شبکه : 8

تعداد شبکه : 126

تعداد بیت های میزبان : 24

تعداد میزبان :   224-2=16,777,214