کلاس B

در این کلاس دو تا octet اول شماره شبکه هست و دوتا octet باقی مانده HostId هستند همانند کلاس A این کلاس نیز دارای نشانه ای هست ، دو بیت اول Octet اول با 10 شروع می شود و نمیتوان این دو بیت را تغییر داد.

Host
Network
X
X
0-255
128-191
16 بیت
16 بیت

تعداد بیت های شبکه : 16

تعداد شبکه :    214=16,384

دو بیت اول Octet اول با 10 شروع می شود و نمیتوان این دو بیت را تغییر داد، پس 16-2=14  


تعداد بیت های میزبان : 16

تعداد میزبان :   216-2=65,534  

چرا نمی توان دو بیت اول را در کلاس B تغییر داد؟