مفهوم داده (data)

داده (Data)
داده ها، عناصري هستند كه به تنهايي معني و مفهوم خاصي ندارند و وارد كامپيوتر مي شوند تا عملياتي روي آنها صورت گيرد. داده ها مي توانند اعداد، اسامي يا هر چيز ديگري باشند.

این اعداد را در نظر بگیرید :

12،14،15،18

این اعداد بنظر می رسد که به خودی خود مفهوم خاصی را به ما نمی‌رسانند و تنها داده ی خام هستند.

حالا ما در مقابل این اعداد داده های دیگری که نام درس ها است را می نویسیم :

عربی = 18 ، ریاضی = 15 ، دینی = 14 ، زبان = 12

حالا مقداری ما اطلاع بدست آوردیم که این اعداد نمره ی یک درس هستند

اما باز نمی دانیم این نمرات مربوط به چه شخصی هستند 

داده ی دیگری که نام یک شخص است به این نمرات اضافه میکنیم :

امید طایفه ای 

عربی = 18 ، ریاضی = 15 ، دینی = 14 ، زبان = 12

پس در نتیجه همه این داده ها با همدیگر یک اطلاعات به ما می دهد که این اطلاعات مفهوم خاصی برای ما خواهد داشت.