سيستم (System) و سيستم كامپيوتري

به مجموعه منظم و مرتبطي از عناصر كه براي رسيدن به هدف مشخصي به صورت هماهنگ با يكديگر كار مي كنند، سيستم گفته مي شود. سيستم ها داده ها را به عنوان ورودي مي پذيرند و با انجام عملكرد معيني روي آن ها يكسري خروجي ارايه مي دهند؛ بنابراين كامپيوتر نيز نوعي سيستم محسوب مي شود. به طور كلي كامپيوتر براي حل مسأله از سه بخش ورودي، پردازش و خروجي استفاده مي كند.