بخش هاي اصلي يك كامپيوتر

بخش ورود ي: اين بخش از وسايل و تجهيزاتي تشكيل شده كه باكمك آن ها مي توان دستورات و داده ها را وارد كامپيوتر كرد.بخش پردازش: در اين قسمت داده هاي ورودي مورد تجزيه و تحليل قرار م يگيرند و عمليات لازم براي رسيدن به پاسخ دلخواه انجام مي شود.بخش خروجي: اين بخش مي تواند نتايج حاصل از پردازش را به صورت هاي گوناگون ارايه دهد. شما از طريق تجهيزات مربوط به اين بخش مي توانيد پاسخ به دست آمده را مشاهده كنيد.