سایر مولفه ها

  • نقشه معماری ساختمان:با توجه به نقشه معماری مکان اجرای پروژه، می توان بهترین مسیر را برای کابل کشی و نصب تجهیزات در نظر گرفت تا کمترین مقدار کابل مصرف شود


  • اصول ایمنی تجهیزات شبکه: در هنگام جانمایی و نصب تجهیزات باید دقت کرد که تجهیزات در دسترس افراد غیرمجاز نباشد.