CSS داخلی (Internal Css)

سبک های داخلی در درون عنصر <style> ، در قسمت head یک صفحه HTML تعریف می شوند.
به عنوان مثال ، کد های زیر به همه پاراگراف ها سبک می دهد
:

<html>
   <head>
      <style>
      p {
         color:white;
         background-color:gray;
      }
      </style>
   </head>
   <body>
      <p>This is my first paragraph. </p>
      <p>This is my second paragraph. </p>
   </body>
</html>