انتخاب با نوع (Type selector)

انتخاب عناصر HTML را بر اساس نام عنصر :

مثال :

در این مثال ، همه عناصر <p> به صورت وسط چین و رنگ متن قرمز در می آید:

p{
  text-align: center;
  color: red;
}
دستورات CSS همیشه با یک سمی کالن ( ; ) به پایان می رسد ، و گروه های دستورات توسط آکولاد ( {} ) احاطه شده اند.