وراثت در CSS

وراثت به نحوه جریان خصوصیات در صفحه اشاره دارد. یک عنصر فرزند معمولاً خصوصیات عنصر والدین را به عهده خواهد گرفت ، مگر اینکه به شکل دیگری تعریف شده باشد.

برای مثال :

<html>
   <head>
      <style>
      body {
         color: green;
         font-family: Arial;
      }
     </style>
   </head>
   <body>      
      <p>
      This is a text inside the paragraph.
      </p>
   </body>
</html>

نتیجه : 

از آنجا که برچسب پاراگراف (عنصر فرزند) درون برچسب body (عنصر والد ) است ، هر سبکی را که به برچسب body تعلق می گیرد ، پاراگراف هم می گیرد.