وزن یا ضخامت قلم (Font-weight)

ویژگی font-weight ضخامت یک قلم را مشخص می کند:

 p.normal {
   font-weight: normal;
 }
 
 p.thick {
   font-weight: bold;
 }

Font Variant

ویژگی font-variant مشخص می کند که آیا یک متن باید با قلم کوچک ببندید یا خیر.

در یک قلم کوچک ، تمام حروف کوچک به حروف بزرگ تبدیل می شوند. با این حال ، حروف بزرگ تبدیل شده در اندازه فونت کوچکتر از حروف بزرگ در متن ظاهر می شوند.

مثال : 

 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
 <style>
 p.normal {
   font-variant: normal;
 }
 
 p.small {
   font-variant: small-caps;
 }
 </style>
 </head>
 <body>
 
 <p class="normal">My name is Hege Refsnes.</p>
 <p class="small">My name is Hege Refsnes.</p>
 
 </body>
 </html>
نتیجه کد

My name is Hege Refsnes.

My name is Hege Refsnes.