ویژگی text-decoration با چند مقدار

می توان همزمان از چند مقدار برای ویژگی text-decoration استفاده کرد

HTML : 

 <p class="text-dotted">Always be patient !</p>
 <br>
 <p class="text-wavy">To reach the destination.</p>

CSS : 

 p.text-dotted {
   text-decoration: underline overline dotted red;
 }
 
 p.text-wavy {
   text-decoration: underline overline wavy blue;
 }
نتیجه کد

Always be patient !


To reach the destination.