ویژگی text-transform

ویژگی text-transform در CSS چگونگی نمایش متن یک عنصر را مشخص می کند. به عنوان مثال ، می توان از آن استفاده كرد تا حروف اول در کلمات یک متن بزرگ نشان داده شود. (مخصوص زبان های لاتین)

HTML :

 <p class="capitalize">
     The value capitalize transforms the first
     character in each word to uppercase;
     all other characters remain unaffected.
 </p>

CSS :

 p.capitalize {
    text-transform: capitalize;
 }

نتیجه کد

The value capitalize transforms the first character in each word to uppercase; all other characters remain unaffected.