مقادیر ویژگی text-transform

با استفاده از ویژگی تبدیل متن ، می توانید متن را با حروف بزرگ یا کوچک جلوه دهید.                

مقدار
شرح
noneپیشفرض ، متن معمولی
capitalizeتبدیل کارکتر اول هر کلمه به حرف بزرگ
uppercaseتبدیل تمام کارکترها به حروف بزرگ
lowercaseتبدیل تمام کارکترها به حروف کوچک
initialتنظیم به حالت پیشفرض
inheritارث از والد

امتحان کنید : 

ویژگی CSS :

none
capitalize
uppercase
lowercase
initial
inherit
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا نتیجه را ببینید

نتیجه :

Text Transform

  This example demonstrates different text-transforms.  

کد CSS :

 div {	
text-transform:none;
}