ویژگی word-spacing

خاصیت word-spacing باعث افزایش یا کاهش فضای خالی بین کلمات می شود.

توجه: مقادیر منفی مجاز است.

مقاریر این ویژگی :

مقدار
شرح
normalفضای معمولی (0.25em),پیشفرض
lengthاعمال فضای اضافی بین کلمات با (px, pt, cm, em, etc).مقادیر منفی مجاز است
initialتنظیم به پیشفرض
inheritارثبری از والد

امتحان کنید :

ویژگی CSS :

normal
0px
1px
2px
3px
-1px
-2px
-3px
1cm
initial
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا نتیجه را ببینید

نتیجه :

This example demonstrates the word-spacing property. You can see the result of the different word-spacing properties by clicking on one of the properties on the left.

کد CSS :

div {   
word-spacing:normal;
}