خط فرمان پایتون(The Python Command Line)

برای آزمایش مقدار کوتاهی از کد در پایتون گاهی اوقات ننوشتن کد در یک فایل سریع‌ترین و ساده‌ترین کار است. این امکان پذیر است زیرا پایتون می تواند به عنوان یک خط فرمان اجرا شود.


موارد زیر را در خط فرمان Windows، Mac یا Linux تایپ کنید:

C:UsersYour Name>pythonیا اگر دستور "python" کار نکرد، می توانید "py" را امتحان کنید:C:UsersYour Name>pyاز آنجا می توانید هر پایتونی را بنویسید، از جمله مثال hello world ما از قبل در آموزش:

C:UsersYour Name>python

Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.


>>> print("Hello, World!")که "سلام، جهان!" در خط فرمان:

C:UsersYour Name>python

Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> print("Hello, World!")


Hello, World!
هر وقت کار را در خط فرمان پایتون تمام کردید، می توانید به سادگی موارد زیر را تایپ کنید تا از رابط خط فرمان پایتون خارج شوید:

exit()