نام های متغیر(Variable Names)

  • نام متغیر باید با یک حرف یا نویسه زیرخط شروع شود
  • نام متغیر نمی تواند با عدد شروع شود
  • نام متغیر فقط می‌تواند شامل نویسه‌های عددی و زیرخط (A-z، 0-9، و _) باشد
  • نام متغیرها به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند (age، Age و AGE سه متغیر متفاوت هستند)

به خاطر داشته باشید که نام متغیرها به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند