دریافت نوع داده(Getting the Data Type)

می توانید نوع داده هر شیئی را با استفاده از تابع type() دریافت کنید:




مثال


Print the data type of the variable x:



x = 5

print(type(x))