دریافت نوع داده(Getting the Data Type)

می توانید نوع داده هر شیئی را با استفاده از تابع type() دریافت کنید:
مثال


Print the data type of the variable x:x = 5

print(type(x))