بین المللی(Int)

Int یا عدد صحیح یک عدد کامل است،
مثبت یا منفی، بدون اعشار، با طول نامحدود.

مثال


Integers:x = 1
y = 35656222554887711
z =
-3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))