طول رشته(String Length)

برای بدست آوردن طول یک رشته، از تابع len() استفاده کنید.مثال


The len() function returns the length of a string:a = "Hello, World!"

print(len(a))