قالب رشته(String Format)

همانطور که در فصل Python Variables آموختیم، نمی‌توانیم رشته‌ها و اعداد را مانند این ترکیب کنیم:
مثالage = 36
txt = "My name is John, I am " + age
print(txt)
اما می‌توانیم رشته‌ها و اعداد را با استفاده از روش format() ترکیب کنیم!متد format() آرگومان‌های ارسال شده را می‌گیرد،
آنها را قالب بندی می کند، و آنها را در رشته ای که جای جایگیرها در آن قرار دارد، قرار می دهد
{} عبارتند از:
مثال


Use the format() method to insert numbers
into strings:age = 36
txt = "My name is John, and I am {}"
print(txt.format(age))
متد format() تعداد نامحدودی آرگومان می گیرد و در آن قرار می گیرد
متغیرهای مربوطه:
مثالquantity = 3
itemno = 567
price = 49.95
myorder = "I want {}
pieces of item {} for {} dollars."
print(myorder.format(quantity,
itemno, price))
می‌توانید از اعداد فهرست {0} استفاده کنید تا مطمئن شوید آرگومان‌ها قرار گرفته‌اند.
در جای‌بان‌های صحیح:
مثالquantity = 3
itemno = 567
price = 49.95
myorder = "I want to pay {2}
dollars for {0} pieces of item {1}."
print(myorder.format(quantity,
itemno, price))