عملگرهای مقایسه پایتون(Python Comparison Operators)

از عملگرهای مقایسه برای مقایسه دو مقدار استفاده می‌شود:


اپراتورناممثالامتحان کنید
==برابرx == yامتحان کنید»
!=مساوی نیستx != yامتحان کنید»
>بیشتر ازx > yامتحان کنید»
<کمتر ازx < yامتحان کنید»
>=بزرگتر یا مساویx >= yامتحان کنید»
<=کمتر یا مساویx <= yامتحان کنید»