طول لیست(List Length)

برای تعیین تعداد آیتم های یک لیست، از استفاده کنید
تابع len()
:
مثال


Print the number of items in the list:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

print(len(thislist))