طول یک ست را دریافت کنید(Get the Length of a Set)

برای تعیین تعداد آیتم های یک مجموعه، از روش len() استفاده کنید.
مثال


Get the number of items in a set:thisset = {"apple", "banana", "cherry"}


print(len(thisset))