حذف موارد(Removing Items)

روش های مختلفی برای حذف موارد از فرهنگ لغت وجود دارد:

مثال


The pop() method removes the item with the specified key name:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
thisdict.pop("model")

print(thisdict)

مثال


The popitem() method removes the last
inserted item (in versions before 3.7, a random item is removed instead):thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
thisdict.popitem()

print(thisdict)

مثال


The del keyword removes the item with the specified
key name:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
del thisdict["model"]
print(thisdict)

مثال


The del keyword can also delete the
dictionary completely:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
del thisdict
print(thisdict) #this will cause an error because "thisdict"
no longer exists.

مثال


The clear() keyword empties the
dictionary:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
thisdict.clear()
print(thisdict)