یک دیکشنری را کپی کنید(Copy a Dictionary)

شما نمی توانید یک فرهنگ لغت را به سادگی با تایپ کردن dict2 کپی کنید.
dict1
، زیرا: dict2 فقط یک خواهد بود
ارجاع
به dict1 و تغییرات ایجاد شده در
dict1 نیز به طور خودکار در آن ساخته می شود
dict2.راه‌هایی برای کپی کردن وجود دارد، یکی از راه‌ها استفاده از دیکشنری داخلی است
روش
copy()
.
مثال


Make a copy of a dictionary with the copy() method:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
mydict
= thisdict.copy()

print(mydict)
یک راه دیگر برای کپی کردن، استفاده از روش داخلی است
dict().
مثال


Make a copy of a dictionary with the dict() method:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
mydict
= dict(thisdict)

print(mydict)