روش های دیکشنری(Dictionary Methods)

Python مجموعه‌ای از روش‌های داخلی دارد که می‌توانید در دیکشنری‌ها از آنها استفاده کنید.روششرح
clear()همه عناصر را از فرهنگ لغت حذف می‌کند
copy()یک کپی از فرهنگ لغت را برمی گرداند
fromkeys()یک فرهنگ لغت را با کلیدها و مقادیر مشخص شده برمی گرداند
get()مقدار کلید مشخص شده را برمی‌گرداند
items()لیستی حاوی یک تاپل برای هر جفت مقدار کلید را برمی‌گرداند
keys()لیستی حاوی کلیدهای فرهنگ لغت را برمی گرداند
pop()عنصر را با کلید مشخص شده حذف می‌کند
popitem()آخرین را حذف می‌کند
جفت کلید-مقدار درج شد
setdefault()مقدار کلید مشخص شده را برمی‌گرداند. اگر کلید وجود ندارد: کلید را با مقدار مشخص شده وارد کنید
update()فرهنگ لغت را با جفت های کلید-مقدار مشخص شده به روز می کند
values()لیستی از تمام مقادیر موجود در فرهنگ لغت را برمی‌گرداند
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


از روش get برای چاپ مقدار کلید "model" فرهنگ لغت car استفاده کنید.<پیش>
ماشین = {
"برند": "فورد"،
"مدل": "موستانگ"،
"سال": 1964
}
print()

شروع تمرین