الیف(Elif)

کلید واژه elif روشی است که پایتون برای گفتن "اگر شرایط قبلی درست نبود، پس
این شرایط را امتحان کنید".
مثالa = 33

b = 33

if b > a:

 
print("b is greater than a")

elif a == b:

 
print("a and b are equal")

در این مثال a برابر است با b، بنابراین شرط اول درست نیست، اما شرط elif درست است، بنابراین ما روی صفحه چاپ می کنیم که "a و b برابر هستند".