دیگر(Else)

کلمه کلیدی else هر چیزی را که تحت شرایط قبلی قرار نگرفته است را می گیرد.
مثالa = 200

b = 33

if b > a:

 
print("b is greater than a")

elif a == b:

 
print("a and b are equal")

else:

 
print("a is greater than b")

در این مثال a بزرگتر از b است،
بنابراین شرط اول درست نیست، همچنین شرط elif درست نیست،
بنابراین ما به شرط else می رویم و برای نمایش "a بزرگتر از b" چاپ می کنیم.همچنین می‌توانید یک else بدون
الیف:
مثالa = 200

b = 33

if b > a:

 
print("b is greater than a")

else:

 
print("b is not greater than a")